แจ้งสมาชิกเพื่อทราบ เรื่อง การปรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ วงรอบวันที่ 31 พ.ค.64