แจ้งให้สมาชิกทราบ ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ “โครงการสะสมทวีทรัพย์” ประกาศ ณ วันที่ 4 ธ.ค.61