แจ้งให้สมาชิกทราบ ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง การดำเนินการในเรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษมั่นคง ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.61 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 4 เม.ย.61

 

 

 

 

ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง การดำเนินการในเรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษมั่นคง