แจ้งสมาชิกทราบ สอ.บก.ทท. จำกัด จัดโครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนดอกเบี้ยต่ำ รายละไม่เกิน 30,000.- บาท โดยให้เป็นไปตามระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2560 ข้อ 5 (2)

 

 

โครงการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้

ระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ