แจ้งสมาชิกทราบ สอ.บก.ทท. จำกัด จัดทำโครงการสะสมทวีทรัพย์ และประกาศอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “โครงการสะสมทวีทรัพย์” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค.61 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกรู้จักเริ่มต้นการออม รู้จักแบ่งส่วนของรายได้ ไว้ออมเพื่อความมั่นคง ไปตามหลักการสหกรณ์ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2555

 

 

 

ระเบียบว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ