ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด อยู่ในระดับ ดีเลิศ