ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด เรื่อง นโยบายหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด และคำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

Read more

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของข้าราชการบำนาญที่ยังมีภาระการผ่อนชำระเงินกู้สามัญ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีความประสงค์จะปรับวงเงินการผ่อนชำระรายเดือนลดน้อยลง เพื่อให้มีเงินบำนาญคงเหลือไว้ใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้น เข้าร่วมโครงการ ปรับเพิ่มเงินบำนาญคงเหลือรายเดือน รายละเอียดตามภาพที่แนบครับ

Read more