อัตราดอกเบี้ย

เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์

เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสมาชิกสหกรณ์

เรื่อง หลักเกณฑ์การฝาก – ถอนเงิน และการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ