เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

สมาชิกเปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท รวมการฝากเงินภายในเดือนเดียวกัน
สมาชิกฝากเงินได้ทุกวัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

ดอกเบี้ย

 คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน
การคำนวณดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี ทุกวันที่ 31 ม.ค. 31 พ.ค. และ 30 ก.ย.                                                          ปรับเป็นร้อยละ 3.50 ต่อปี ทุกยอดเงินฝาก ตั้งแต่ 31 พ.ค.61

จำนวนเงินฝาก (บาท)ดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ไม่เกิน 2,000,0003.50
2,000,001 - 5,000,0003.40
5,000,001 - 10,000,0003.30
10,000,001 - 20,000,0003.20
20,000,001 ขึ้นไป3.10

การถอน

สมาชิกสามารถถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง
ถ้าเดือนใดถอนมากกว่า 1 ครั้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมในครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป ร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินที่ถอน
เมื่อถอนแล้วต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
กรณีที่สมาชิกต้องการปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า
ถอนเงิน 100,000 บาทขึ้นไป แนบสำเนาบัตรประจำตัวด้วย
ถอนเงินตั้งแต่  500,000  บาทขึ้นไป  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วัน

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝาก
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน