เงินฝากออมทรัพย์

หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์

สมาชิกเปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100 บาท รวมการฝากเงินภายในเดือนเดียวกัน
สมาชิกฝากเงินได้ทุกวันทำการ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท

ดอกเบี้ย

  คำนวณดอกเบี้ยเป็นวัน
การคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี ปีละ  2  ครั้ง  ทุก  31  มี.ค.  และ  30  ก.ย.

การถอน

เมื่อถอนแล้วต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝาก
–  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน