เงินฝากออมทรัพย์

หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์

สมาชิกเปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท รวมการฝากเงินภายในเดือนเดียวกัน
สมาชิกฝากเงินได้ทุกวันทำการ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท หรือ ไม่จำกัดวงเงิน

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 3 % ต่อปี (คำนวณดอกเบี้ยเป็นวัน)
การคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี ปีละ  2  ครั้ง  ทุก  31  มี.ค.  และ  30  ก.ย.

การถอน

สมาชิกสามารถถอนเงินได้ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง
เมื่อถอนแล้วต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท
ถอนเงิน 100,000 บาทขึ้นไป แนบสำเนาบัตรประจำตัวด้วย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝาก
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน