ประกาศอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ ธรรมดา3.00
เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ3.50
เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษมั่นคง 1 ปี4.00
เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษมั่นคง 3 ปี4.30
เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษมั่นคง 5 ปี4.50