หลักเกณฑ์การประกันวงเงินกู้สามัญ

   สมาชิก   1   คน   ค้ำประกันได้ไม่เกิน   5   สัญญา
ต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ครอบคลุมวงเงินที่กู้    ในอัตรา 1  กรมธรรม์    ต่อ   100,000   บาท
( หักเบี้ยประกัน  ณ  วันรับเงินกู้สามัญ / เงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี )

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ตัวอย่างเช่น

จำนวนเงินกู้ สุทธิ

ต้องมี
กรมธรรม์

สหกรณ์จ่ายแทน

สมาชิกต้องซื้อ

ราคากรมธรรม์ละ 250 บาท

500,000

5 กรมธรรม์

2 กรมธรรม์

3 กรมธรรม์

เป็นเงิน 750 บาท

1,000,000

10 กรมธรรม์

2 กรมธรรม์

8 กรมธรรม์

เป็นเงิน 2,000 บาท

1,800,000

18 กรมธรรม์

2 กรมธรรม์

16 กรมธรรม์

เป็นเงิน 4,000 บาท


กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน สามแสนบาท สมาชิกซื้อกรมธรรม์ เพียง 1 กรมธรรม์ เป็นเงิน 250 บาท
ประกาศ…. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการรับประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต
ขอให้สมาชิกที่ยื่นเรื่องกู้เงินสามัญและเงินฉุกเฉิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…… ปฏิบัติดังนี้
1. เอกสาร / หลักฐาน  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อยื่นเรื่องขอกู้เงิน
                                                   2. ต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงนามรับรองในเอกสารการขอกู้เงิน                                             
3. ผู้กู้เงินต้องยื่นเรื่องขอกู้เงินด้วยตนเองเท่านั้น

           บันทึกข้อตกลงสัญญาการรับประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ          

ข้าราชการ/พนักงานประจำ (ไม่รวมสมาชิกสมทบ)