เงินกู้ฉุกเฉิน

เงื่อนไขเงินกู้ฉุกเฉิน มีดังนี้ :

  1. สมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท)
  2. ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 18 งวด
  3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.50 % ต่อปี

เอกสารประกอบคำขอกู้ :

  1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
  2. สลิปเงินเดือน (ย้อนหลัง 2 เดือน)

หมายเหตุ : ผู้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องมายื่นเอกสารและรับเงินด้วยตนเองเท่านั้น