เงินกู้สามัญ

หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ

จำนวนเงินกู้

ต้องมีหุ้นสะสม

หลักประกันเงินกู้สามัญ

ไม่เกิน 500,000

10%

ต้องมีผู้ค้ำประกัน คน มีเงินได้รายเดือนไม่ต่ำกว่า

5,000

500,001 – 1,000,000

13%

ต้องมีผู้ค้ำประกัน คนขึ้นไป มีเงินได้รายเดือนรวมกันไม่ต่ำกว่า

45,000

1,000,001 – 1,500,000

15%

ต้องมีผู้ค้ำประกัน คนขึ้นไป มีเงินได้รายเดือนรวมกันไม่ต่ำกว่า

60,000

1,500,001 ขึ้นไป

18%

ต้องมีผู้ค้ำประกัน คนขึ้นไป มีเงินได้รายเดือนรวมกันไม่ต่ำกว่า

70,000

สมาชิก   1   คน   ค้ำประกันได้ไม่เกิน   5   สัญญา

 ต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ครอบคลุมวงเงินที่กู้    ในอัตรา 1  กรมธรรม์    ต่อ   100,000   บาท   

 หักเบี้ยประกัน  ณ  วันรับเงินกู้สามัญ เงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี )

สมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 240 งวด (20 ปี) ไม่เกินอายุ 60 ปี
อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ปิดรับการยื่นเรื่องเงินกู้สามัญ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน