สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน มิถุนายน
สมาชิก6,636 คน
สมาชิกสมทบ341 คน
ทุนเรือนหุ้น2,529.34 ล้านบาท
ทุนสำรอง250.60 ล้านบาท
ทุนสะสม7.37 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,745.50 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์107.28 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,733.13 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 1 ปี-
- พิเศษมั่นคง 3 ปี-
- พิเศษมั่นคง 5 ปี269.80 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 1 ปี-
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 2 ปี-
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี1,597,900.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"180.85 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"125.78 ล้านบาท
-ออมทรัพย์ 2257.38 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น - ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น50.50 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น30.00 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว268.20 ล้านบาท
เงินกู้93.00 ล้านบาท
- เงินกู้สามัญ5,887.65 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน123.00 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ292.06 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 2564174.16 ล้านบาท