สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน สิงหาคม
สมาชิก6,646 คน
สมาชิกสมทบ348 คน
ทุนเรือนหุ้น2,613.38 ล้านบาท
ทุนสำรอง273.04 ล้านบาท
ทุนสะสม7.58 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,476.72 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์258.26 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,484.50 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี83.52 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี198,000.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"177.76 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"- บาท
-ออมทรัพย์ 2318.02 ล้านบาท
เงินฝากประจำ "เปี่ยมสุข"7.21 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น - บาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น50.78 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น10.00 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว240.20 ล้านบาท
เงินกู้10.00 ล้านบาท
- เงินกู้สามัญ5,676.24 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน118.66 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ284.40 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 2564231.76 ล้านบาท