ให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น