ระเบียบการให้บริการ

 

          ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.66 มีมติกำหนดวิธีการยื่นคำขอ กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในห้วงเดือน ต.ค.66 โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้

  – ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566

  – ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2566 

– ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2566 

———————————————————————————————————————————-

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย การยกเลิกระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด  พ.ศ.2565

–  ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย การเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2565

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2565

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย สมาชิก  พ.ศ.2564

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2564

– ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อการสงเคราะห์ พ.ศ.2564 

– ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564

– ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564

 – ระเบียบว่าด้วยการชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564

 – นายทะเบียนสหกรณ์ เห็นชอบระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วยเงินฝากประจำ พ.ศ.2564

– ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ.2564

– ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 

– ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2564

ระเบีบบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2564

ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2561

ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2561 

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561

ระเบียบ  ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2560

ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยเงินสนับสนุนบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการทดลองงาน การทดลองปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติงาน พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2560

ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2559

ระเบียบว่าด้วยเงินค่าพาหนะประชุมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่และข้าราชการประจำการที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2556

ระเบียบว่าด้วยการทำงาน พ.ศ. 2555
– ระเบียบว่าด้วยการรับ เงิน ฝากออมทรัพย์ 2555
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวน และการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2555