ระเบียบการให้บริการ

  ระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2567 และระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2567 แล้วเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 67 ระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 67 เป็นต้นไป

   ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567

  ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567

ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2566

   ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567

ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2566

          ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.66 มีมติกำหนดวิธีการยื่นคำขอ กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินในห้วงเดือน ต.ค.66 โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้

– ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2566 

———————————————————————————————————————————-

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2565

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2565

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย สมาชิก  พ.ศ.2564

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2564

– ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564

 – ระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564

 – นายทะเบียนสหกรณ์ เห็นชอบระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วยเงินฝากประจำ พ.ศ.2564

– ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ.2564

– ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2564

– ระเบีบบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2567

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2564

ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2561

ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2561 

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561

ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยเงินสนับสนุนบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการทดลองงาน การทดลองปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติงาน พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2560

ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2559

ระเบียบว่าด้วยเงินค่าพาหนะประชุมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่และข้าราชการประจำการที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2556

ระเบียบว่าด้วยการทำงาน พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวน และการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2555