ระเบียบการให้บริการ

 

–  ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2563

 –  ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ.2563

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2563

–  ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2563

–  ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563

 

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย สมาชิก  พ.ศ.2563

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2562

– ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 

ระเบีบบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย เพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2561

ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2561

ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2561 

ระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561

ระเบียบ  ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2560

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยเงินสนับสนุนบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการทดลองงาน ทดลองปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติงาน พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2560

ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2559

ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2558
ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น 2558

ระเบียบว่าด้วยเงินค่าพาหนะประชุมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่และข้าราชการประจำที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2556

ระเบียบว่าด้วยการทำงาน พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2555
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษายืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวน และการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 25