ระเบียบการให้บริการ

 

        – ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2562

        – ระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2562

        – ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ.2562

      – ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2562

ระเบีบบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย เพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2561

ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2561

ระเบียบ สอ.บก.ทท. ว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2561 

ระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2561

– ระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2561

ระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2561 

– ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2561

ระเบียบ  ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2560

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2560
ระเบียบว่าด้วยเงินสนับสนุนบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการทดลองงาน ทดลองปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติงาน พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2560

ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2559

ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2558
ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น 2558

ระเบียบว่าด้วยเงินค่าพาหนะประชุมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่และข้าราชการประจำที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.2556

ระเบียบว่าด้วยสมาชิก 2555
ระเบียบว่าด้วยการทำงาน พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2555
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2555
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษายืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวน และการลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2555