คลังข้อมูลแบบฟอร์ม

 

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก ในสถานการณ์ COVID – 19  พักชำระหนี้เงินสามัญ ก.ย. – ธ.ค.64

เรื่อง พักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นการชั่วคราว ต.ค. – ธ.ค.64

เรื่อง พักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้สามัญเป็นการชั่วคราว ข้าราชการประจำการ ก.ย. – ธ.ค.64

เรื่อง พักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้สามัญเป็นการชั่วคราว ข้าราชการบำนาญ ก.ย. – ธ.ค.64

แนวปฏิบัติสำหรับฝ่ายสินเชื่อ การกู้เงินสามัญ และการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสามัญ

– ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

  แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมทบ

– 1. ใบสมัครและทะเบียนสมาชิกสมทบ ปี62

– 2. หนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ปี62

– 3. หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนสมาชิก ปี62

แบบฟอร์มใบเพิ่มหุ้น ลดหุ้น และ งดส่งค่าหุ้น

– ใบเพิ่มหุ้น ลดหุ้น และ งดส่งค่าหุ้น

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

– คำขอกู้ปรับโครงสร้างหนี้ 

– คำชี้แจงสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้

 

– คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ

หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน
สัญญายินยอมรับสภาพหนี้ (ผู้กู้)
ขอขยายเวลาการผ่อนชำระหนี้เงินกู้สามัญ
ขอกู้เงินสามัญเป็นกรณีพิเศษ
ขอเปลี่ยนบัญชีรับเงินกู้สามัญ
บันทึกข้อตกลงท้ายสัญญาเงินกู้สามัญ กรณีสมาชิกขอกู้เงินสามัญไปชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
คำรับรองการกู้เงินสามัญ ของผู้บังคับบัญชา

 

แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ

-คำขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษ (ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม)

-คำขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษ (ใช้เงินฝากค้ำประกัน)

แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน

 

– คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

แบบฟอร์มอื่นๆ

– ใบลาออกจากสมาชิก 

– ใบลาออกจากสมาชิกสมทบ 
แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ร้านค้าและสินค้า

– ใบส่งหุ้นรายเดือน (สมาชิกสมทบ)

– หนังสือยินยอมให้หักหรือโอนเงินฝากในบัญชี

– ขอเปลี่ยนแปลง ยศ ชื่อ สกุล ที่อยู่ปัจจุบัน

–  หนังสือรับรองหนี้สินของสหกรณ์

-หนังสือรับรองทุนเรือนหุ้น และเงินฝากของสหกรณ์

 

แบบฟอร์ม และ เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ใบสมัครสมาชิกสามัญ (สสอท.) และ สมาชิกสบทบ (สสอ.รรท.)
ใบสมัครสมาชิกวิสามัญ (สสอท.) และ สมาชิกสบทบ (สสอ.รรท.)

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
– ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น ฉบับจริงมีอายุไม่เกิน 30 วัน
– สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
– ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร(กรณียังไม่ได้ทำบัตรฯ) และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับผลประโยชน์