คลังข้อมูลแบบฟอร์ม

 

แบบคำร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

-คำร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสามัญ

– ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ปี65

  แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมทบ

1. ใบสมัครและทะเบียนสมาชิกสมทบ ปี65

2. หนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

3. หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนสมาชิก ปี65

แบบฟอร์มใบเพิ่มหุ้น ลดหุ้น และ งดส่งค่าหุ้น

ใบเพิ่มหุ้น ลดหุ้น และ งดส่งค่าหุ้น

——————————————————————————————————————————————————————-

แบบฟอร์มเงินกู้ทุกประเภท

ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้เงิน

 ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้สามัญและเงินกู้สามัญเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ เริ่ม 1 พ.ค.65   

คำร้อง ขอพิมพ์แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ    

คำร้อง ขอพิมพ์แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้       

แนวปฏิบัติสำหรับฝ่ายสินเชื่อ กรณีผู้ค้ำประกันไม่สามารถมาค้ำประกันได้ที่สหกรณ์

——————————————————————————————————————————————————————-

แบบฟอร์มอื่นๆ

ใบลาออกจากสมาชิก 

– ใบลาออกจากสมาชิกสมทบ 

แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ร้านค้าและสินค้า

– ใบส่งหุ้นรายเดือน (สมาชิกสมทบ)

– หนังสือยินยอมให้หักหรือโอนเงินฝากในบัญชี

– ขอเปลี่ยนแปลง ยศ ชื่อ สกุล ที่อยู่ปัจจุบัน

หนังสือรับรองหนี้สินของสหกรณ์

หนังสือรับรองทุนเรือนหุ้น และเงินฝากของสหกรณ์

– หนังสือขอเปลี่ยนบัญชีเงินเดือน

– แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ

แบบฟอร์ม และ เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ใบสมัครสมาชิกสามัญ (สสอท.) และ สมาชิกสบทบ (สสอ.รรท.)
ใบสมัครสมาชิกวิสามัญ (สสอท.) และ สมาชิกสบทบ (สสอ.รรท.)

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
– ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น ฉบับจริงมีอายุไม่เกิน 30 วัน
– สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
– ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร(กรณียังไม่ได้ทำบัตรฯ) และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับผลประโยชน์