กองทัพ

กองบัญชาการกองทัพไทย
Royal Thai Armed Forces Headquarters
www.rtarf.mi.th
กระทรวงกลาโหม
Ministry of Defence
www.mod.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Office of The Permanent Secretary for Defence
opsd.mod.go.th
กองทัพบก
Royal Thai Army
www.rta.mi.th
กองทัพเรือ
Royal Thai Navy
www.navy.mi.th
กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force
www.rtaf.mi.th