กลุ่มสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
The Cooperative League of Thailand
www.clt.or.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperative
www.moac.go.th
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Cooperative Auditing Department
www.cad.go.th
กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department
www.cpd.go.th
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
Credit Union League of Thailand Limited
www.cultthai.coop
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
The Consumer Cooperative Federation of Thailand Ltd.
www.ccft.co.th
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
The Agricultural Cooperative Federation of Thailand Ltd.
www.co-opthai.com
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Ltd.
www.fsct.com