สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน มกราคม
สมาชิก6,407 คน
สมาชิกสมทบ311 คน
ทุนเรือนหุ้น2,394.38 ล้านบาท
ทุนสำรอง228.49 ล้านบาท
ทุนสะสม12.27 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,855.37 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์81.62 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,777.77 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 1 ปี- ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 3 ปี152.60 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี558.01 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 1 ปี73,500.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 2 ปี244,000.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี2,292,600.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"187.89 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"109.86 ล้านบาท
-ออมทรัพย์ 254.77 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น25.00 ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น41.00 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น5.00 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว298.20 ล้านบาท
เงินกู้
- เงินกู้สามัญ6,024.66 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน123.30 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ297.24 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 256372.66 ล้านบาท