สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
สมาชิก6,389 คน
สมาชิกสมทบ313 คน
ทุนเรือนหุ้น2,358.89 ล้านบาท
ทุนสำรอง207.89 ล้านบาท
ทุนสะสม8.84 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,936.70 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์66.20 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,797.80 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 1 ปี- ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 3 ปี181.20 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี705.26 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 1 ปี116,100.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 2 ปี160,100.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี1,567,200.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"195.91 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"12.05 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น25.00 ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น12.20 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น- ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว393.20 ล้านบาท
เงินกู้
- เงินกู้สามัญ6,004.12 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน162.82 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ288.09 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 2562202.12 ล้านบาท