สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน เมษายน
สมาชิก6,601 คน
สมาชิกสมทบ355 คน
ทุนเรือนหุ้น2,628.31 ล้านบาท
ทุนสำรอง295.54 ล้านบาท
ทุนสะสม10.35 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,323.14 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์270.78 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,417.58 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี5.92 ล้านบาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"175.79 ล้านบาท
-ออมทรัพย์ 2350.80 ล้านบาท
เงินฝากประจำ "เปี่ยมสุข"12.84 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินฝากสหกรณ์อื่น 59.49 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น40 บาท
เงินลงทุนระยะยาว250.20 ล้านบาท
เงินกู้
- เงินกู้สามัญ5,447.61 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน124.74 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ294.69 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 2566123.38 ล้านบาท