สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน สิงหาคม
สมาชิก6,470 คน
สมาชิกสมทบ315 คน
ทุนเรือนหุ้น2,443.31 ล้านบาท
ทุนสำรอง228.91 ล้านบาท
ทุนสะสม6.48 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,762.89 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์79 .56 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,754.43 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 1 ปี-
- พิเศษมั่นคง 3 ปี125.84 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี421.93 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 1 ปี-
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 2 ปี149,000.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี3,011,100.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"184.09 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"138.53 ล้านบาท
-ออมทรัพย์ 2115.18 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น10.00 ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น40.60 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น-
เงินลงทุนระยะยาว298.20 ล้านบาท
เงินกู้-
- เงินกู้สามัญ5,911.07 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน122.50 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ295.81 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 2563237.29 ล้านบาท