สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน พฤศจิกายน
สมาชิก6,630 คน
สมาชิกสมทบ351 คน
ทุนเรือนหุ้น2,619.40 ล้านบาท
ทุนสำรอง295.54 ล้านบาท
ทุนสะสม18.03 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,387.48 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์262.37 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,467.99 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี37.37 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี- บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"176.26 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"- บาท
-ออมทรัพย์ 2330.50 ล้านบาท
เงินฝากประจำ "เปี่ยมสุข"9.35 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น- บาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น 51.79 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น- บาท
เงินลงทุนระยะยาว250.20 ล้านบาท
เงินกู้73 ล้านบาท
- เงินกู้สามัญ5,600.35 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน118.03 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ283.29 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 256630.96 ล้านบาท