สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน มกราคม 2567
สมาชิก6,532 คน
สมาชิกสมทบ360 คน
ทุนเรือนหุ้น2,662.38 ล้านบาท
ทุนสำรอง317.57 ล้านบาท
ทุนสะสม15.94 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,240.19 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์281.65 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,344.14 ล้านบาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"165.42 ล้านบาท
-ออมทรัพย์ 2350.04 ล้านบาท
เงินฝากประจำ "เปี่ยมสุข"2.64 ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น99.88 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น 85 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว325.06 ล้านบาท
เงินกู้-
- เงินกู้สามัญ 4,532 สัญญา5,338.94 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,140 สัญญา122.87 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ 532 สัญญา190.50 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 256762.99 ล้านบาท