สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน สิงหาคม
สมาชิก6,621 คน
สมาชิกสมทบ336 คน
ทุนเรือนหุ้น2,544.11 ล้านบาท
ทุนสำรอง250.67 ล้านบาท
ทุนสะสม6.84 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,724.90 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์111.24 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,711.51 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี253.67 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี1,298,800.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"180.76 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"101.36 ล้านบาท
-ออมทรัพย์ 2296.62 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น - ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น50.46 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น5.00 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว268.20 ล้านบาท
เงินกู้20.00 ล้านบาท
- เงินกู้สามัญ5,852.39 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน120.82 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ289.56 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 2564231.13 ล้านบาท