สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน มีนาคม
สมาชิก6,653 คน
สมาชิกสมทบ339 คน
ทุนเรือนหุ้น2,580.54 ล้านบาท
ทุนสำรอง273.02 ล้านบาท
ทุนสะสม8.65 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,536.46 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์250.93 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,525.93 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี187.98 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี683,000.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"178.76 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"13.09 ล้านบาท
-ออมทรัพย์ 2316.87 ล้านบาท
เงินฝากประจำ "เปี่ยมสุข"3.88 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น - บาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น51.02 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น15.00 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว235.20 ล้านบาท
เงินกู้60.00 ล้านบาท
- เงินกู้สามัญ5,749.73 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน115.92 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ283.82 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 2564120.84 ล้านบาท