สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน มิถุนายน
สมาชิก6,477 คน
สมาชิกสมทบ315 คน
ทุนเรือนหุ้น2,426.04 ล้านบาท
ทุนสำรอง228.91 ล้านบาท
ทุนสะสม6.72 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,761.04 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์80 .17 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,750.20 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 1 ปี-
- พิเศษมั่นคง 3 ปี137.24 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี426.46 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 1 ปี-
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 2 ปี158,000.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี2,804,900.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"185.39 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"143.23 ล้านบาท
-ออมทรัพย์ 2103.22 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น25.00 ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น40.60 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น-
เงินลงทุนระยะยาว298.20 ล้านบาท
เงินกู้
- เงินกู้สามัญ5,938.78 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน122.34 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ295.73 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 2563180.04 ล้านบาท