สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
สมาชิก6,375 คน
สมาชิกสมทบ310 คน
ทุนเรือนหุ้น2,340.68 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,960.86 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี143.06 ล้านบาท
ทุนสำรอง207.07 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์64.77 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,834.20 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 1 ปี- ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 3 ปี196.45 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี705.99 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 1 ปี104,500.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 2 ปี129,500.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี1,408,000.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"197.41 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น25.00 ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น12.60 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น15.00 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว393.20 ล้านบาท
ยอดเงินกู้
- สามัญ6,003.93 ล้านบาท
- ฉุกเฉิน169.24 ล้านบาท
- พิเศษ289.91 ล้านบาท