สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน มิถุนายน 2567
สมาชิก6,528 คน
สมาชิกสมทบ366 คน
ทุนเรือนหุ้น2,679.46 ล้านบาท
ทุนสำรอง317.58 ล้านบาท
ทุนสะสม9.51 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,180.98 ล้านบาท
ยอดเงินรับฝากจากสมาชิก
- ออมทรัพย์290.82 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ2,290.89 ล้านบาท
- ออมทรัพย์ 2350.70 ล้านบาท
- เงินฝากประจำ "เปี่ยมสุข"1.48 ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น34.79 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น10 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว329.86 ล้านบาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก
- เงินกู้สามัญ 4,602 สัญญา5,441.86 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,993 สัญญา115.67 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ 422 สัญญา150.44 ล้านบาท
เงินกู้58 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 2567152.24 ล้านบาท