สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน ธันวาคม
สมาชิก6,570 คน
สมาชิกสมทบ335 คน
ทุนเรือนหุ้น2,473.69 ล้านบาท
ทุนสำรอง250.31 ล้านบาท
ทุนสะสม12.85 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,739.65 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์86.41 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,721.89 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 1 ปี-
- พิเศษมั่นคง 3 ปี82.67 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี391.76 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 1 ปี-
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 2 ปี176,500.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี3,415,000.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"181.89 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"126.94 ล้านบาท
-ออมทรัพย์ 2222.05 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น5.00 ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น40.60 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น95.00 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว263.20 ล้านบาท
เงินกู้65.00 ล้านบาท
- เงินกู้สามัญ5,866.99 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน126.15 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ297.02 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 256476.41 ล้านบาท