สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน สิงหาคม
สมาชิก6,392 คน
สมาชิกสมทบ315 คน
ทุนเรือนหุ้น2,367.02 ล้านบาท
ทุนสำรอง207.89 ล้านบาท
ทุนสะสม8.67 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,928.16 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์66.17 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,798.35 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 1 ปี- ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 3 ปี169.30 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี688.03 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 1 ปี139,900.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 2 ปี184,900.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี1,657,000.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"194.29 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"33.22 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น25.00 ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น12.00 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น- ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว393.20 ล้านบาท
เงินกู้
- เงินกู้สามัญ6,003.60 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน157.38 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ293.69 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 2562229.48 ล้านบาท