สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน มีนาคม
สมาชิก6,629 คน
สมาชิกสมทบ341 คน
ทุนเรือนหุ้น2,502.59 ล้านบาท
ทุนสำรอง250.31 ล้านบาท
ทุนสะสม8.84 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,712.88 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์97.80 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,729.24 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 1 ปี-
- พิเศษมั่นคง 3 ปี40.60 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี292.06 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 1 ปี-
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 2 ปี36,000.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี2,878,200.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"181.06 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"126.48 ล้านบาท
-ออมทรัพย์ 2225.99 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น - ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น40.56 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น35.00 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว268.20 ล้านบาท
เงินกู้118.00 ล้านบาท
- เงินกู้สามัญ5,895.62 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน120.33 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ296.15 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 2564123.48 ล้านบาท