สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน ตุลาคม
สมาชิก6,422 คน
สมาชิกสมทบ313 คน
ทุนเรือนหุ้น2,379.04 ล้านบาท
ทุนสำรอง207.89 ล้านบาท
ทุนสะสม8.33 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,933.32 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์74.88 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,768.23 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 1 ปี- ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 3 ปี161.71 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี669.27 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 1 ปี161,500.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 2 ปี228,500.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี1,910,600.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"193.24 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"40.98 ล้านบาท
-ออมทรัพย์ 223.74 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น25.00 ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น81.60 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น25.00 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว298.20 ล้านบาท
เงินกู้
- เงินกู้สามัญ6,018.85 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน132.53 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ297.84 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 256329.00 ล้านบาท