สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน มีนาคม
สมาชิก6,400 คน
สมาชิกสมทบ310 คน
ทุนเรือนหุ้น2,410.34 ล้านบาท
ทุนสำรอง228.88 ล้านบาท
ทุนสะสม7.3 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์6,846.6 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์81 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,738.31 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 1 ปี- ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 3 ปี149.26 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี462.37 ล้านบาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 1 ปี42,500.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 2 ปี202,500.00 บาท
- พิเศษสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี2,446,600.00 บาท
- พิเศษ "รักล้นใจ"186.59 ล้านบาท
- พิเศษ "มั่นคง 2"127.85 ล้านบาท
-ออมทรัพย์ 287.24 ล้านบาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น25.00 ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น40.6 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะสั้น5.00 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาว298.20 ล้านบาท
เงินกู้
- เงินกู้สามัญ6,006.29 ล้านบาท
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน124.35 ล้านบาท
- เงินกู้พิเศษ295.02 ล้านบาท
กำไรสะสม ประจำปี 2563122.54 ล้านบาท