สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน กันยายน 2561
สมาชิก6,321 คน
สมาชิกสมทบ513 คน
ทุนเรือนหุ้น2,361.17 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์7,318.54 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี184.12 ล้านบาท
ทุนสำรอง188.43 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์77.15 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,665.97 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 1 ปี493.85 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 3 ปี304.94 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี918.57 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสหกรณ์อื่น48.00 ล้านบาท
ยอดเงินกู้
- สามัญ6,059.53 ล้านบาท
- ฉุกเฉิน184.30 ล้านบาท
- พิเศษ270.42 ล้านบาท