สรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

ประจำเดือน มกราคม 2562
สมาชิก6,357 คน
สมาชิกสมทบ445 คน
ทุนเรือนหุ้น2,359.14 ล้านบาท
สินทรัพย์สหกรณ์7,001.94 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี78.26 ล้านบาท
ทุนสำรอง207.07 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสมาชิก
- ออมทรัพย์77.73 ล้านบาท
- ออมทรัพย์พิเศษ 2,786.18 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 1 ปี263.62 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 3 ปี267.37 ล้านบาท
- พิเศษมั่นคง 5 ปี859.95 ล้านบาท
ยอดเงินฝากของสหกรณ์อื่น25.00 ล้านบาท
ยอดเงินกู้
- สามัญ6,029.83 ล้านบาท
- ฉุกเฉิน189.08 ล้านบาท
- พิเศษ273.27 ล้านบาท