เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเรือนเพื่อแต่งตั้งและบรรจุ เป็น เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา คือ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค.61

    ประกาศรับสมัครบุคลากรปี61 ใบสมัคร  

Read more

แจ้งสมาชิกทราบ สอ.บก.ทท. จำกัด จัดทำโครงการสะสมทวีทรัพย์ และประกาศอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “โครงการสะสมทวีทรัพย์” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค.61 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกรู้จักเริ่มต้นการออม รู้จักแบ่งส่วนของรายได้ ไว้ออมเพื่อความมั่นคง ไปตามหลักการสหกรณ์ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2555

แจ้งสมาชิกทราบ สอ.บก.ทท. จำกัด จัดโครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนดอกเบี้ยต่ำ รายละไม่เกิน 30,000.- บาท โดยให้เป็นไปตามระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2560 ข้อ 5 (2)

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 พล.อ.วรยุทธ ด้วงกลัด รองประธานกรรมการ 1 และคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด เข้าเยี่ยชมศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด