เรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สอ.บก.ทท.จำกัด ได้จัดทำ Line Official Account ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารข้อความตอบกลับ (ถาม-ตอบ) ในการอำนวยความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบ ดังนั้น สอ.บก.ทท.จำกัด จึงขอแจ้งปิดทำการ Line OpenChat โดยสามารถใช้งานได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.67 เท่านั้น และขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน สามารถสแกน QR CODE ตามที่แนบ เพื่อเริ่มใช้งาน Line Official Account ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

Read more

เรียน สมาชิก สอ.บก.ทท.จำกัด ทุกท่าน สอ.บก.ทท.จำกัด ขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทุนสวัสดิการ เรื่อง “เงินสวัสดิการ (จ่ายครั้งเดียว)” สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และสมาชิกที่ลาออกจากราชการโดยมิได้มีความผิด ประกอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2567 โดยสามารถติดต่อยื่นหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวณิชยาพร โทร. 08-6378-5797 หรือตามรายละเอียดที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ได้จัดทำโครงการ “เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรของสมาชิก” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้กับสมาชิกฯ ในช่วงเปิดเทอม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2567 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามที่แนบ

เรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สอ.บก.ทท.จำกัด ได้จัดทำ Line Official Account ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารข้อความตอบกลับ (ถาม-ตอบ) ในการอำนวยความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบ ดังนั้น สอ.บก.ทท.จำกัด จึงขอแจ้งปิดทำการ Line OpenChat โดยสามารถใช้งานได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.67 เท่านั้น และขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน สามารถสแกน QR CODE ตามที่แนบ เพื่อเริ่มใช้งาน Line Official Account ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

เรียน สมาชิก สอ.บก.ทท.จำกัด ทุกท่าน สอ.บก.ทท.จำกัด ขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทุนสวัสดิการ เรื่อง “เงินสวัสดิการ (จ่ายครั้งเดียว)” สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และสมาชิกที่ลาออกจากราชการโดยมิได้มีความผิด ประกอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2567 โดยสามารถติดต่อยื่นหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวณิชยาพร โทร. 08-6378-5797 หรือตามรายละเอียดที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ได้จัดทำโครงการ “เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรของสมาชิก” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้กับสมาชิกฯ ในช่วงเปิดเทอม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2567 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามที่แนบ

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ได้จัดทำ “ขั้นตอนการกู้เงินสามัญ งวดประจำเดือน เม.ย.67” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกได้รับทราบข้อมูลการกู้เงินสามัญประจำเดือน ตามข้อมูล 4 รายการที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สอ.บก.ทท.จำกัด กำหนดการเซ็นค้ำประกันเงินกู้สามัญ ประจำเดือน มี.ค.67 ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มี.ค.67 เวลา 08.30 – 16.30 น. ( ในวันและเวลาทำการ ) โดยสามารถขอรับเอกสารไปให้ผู้ค้ำประกันได้ด้วยตนเอง หมายเหตุ – ผู้ค้ำประกัน ต้อง “เซ็นลายมือชื่อ” ลงในเอกสารให้เหมือนกันทุกฉบับ