แจ้งสมาชิกทราบ ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.บก.ทท. จำกัด ประจำปี 2561 ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นแบบฟอร์มแบบคำขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สอ.บก.ทท. จำกัด ตั้งแต่วันประกาศถึงวันที่ 29 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค.61

Read more

แจ้งสมาชิกทราบ สอ.บก.ทท. จำกัด จัดโครงการกู้ยืมเงินชำระค่าการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นข้าราชการประจำการ สังกัด บก.ทท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตร-ธิดา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ สอ.บก.ทท. จำกัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 พล.อ.วรยุทธ ด้วงกลัด รองประธานกรรมการ 1 และคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด เข้าเยี่ยชมศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด