เมื่อวันที่ 15 ส.ค.61 พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. กรุณาเป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสวัสดิการ บก.ทท. ระหว่าง ธอส. กับ บก.ทท. และ สหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการใน บก.ทท. ณ ห้องนเรศวร อาคาร บก.ทท. ชั้น 1

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 เวลา 1500 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด โดย พล.ต. วิชา ไผ่เกาะ ประธานกรรมการ จัดบรรยายโครงการปลูกฝังจิตสำนึกในการออม กับการจัดการเงินดี…ชีวีมีสุข ให้กับข้าราชการ รร.ชท.สปท. และ นชท. จำนวน 1,800 นาย ณ ลานเอกประสงค์ รร.ชท.สปท.

เมื่อ 16 ก.ค.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทท. จำกัด โดย พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทท. จำกัด ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกในการออมให้กับ ข้าราชการ รร.ตท. นักเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนนายสิบแผนที่ ณ หอประชุม รร.ตท.สปท. โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,350 นาย ผลการจัดโครงการได้รับความสนใจในเรื่องหลักการคิดเพื่อการเก็บออม และการลงทุนอย่างถูกต้อง เพื่อการเปี่ยมสุขในวัยเกษียณและการบริหารจัดการหนี้เพื่อลดภาระและเพิ่มความสามารถ ในการดำรงชีพอย่างเหมาะสม

พล.อ. วรยุทธ ด้วงกลัด รองประธานกรรมการ ( 1 ) และ พล.ต. พนม ใจทหาร รองประธานกรรมการ ( 3 ) สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของ บก.ทท. รุ่นทีี่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องบรรยายชั้น 5 อาคาร สน.บก.บก.ทท. เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61