เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เม.ย.66 โดย พ.จ.อ.อารี น้อยสังข์ กรรมการ เป็นผู้แทนร่วมกับฝ่ายจัดการ สอ.บก.ทท.จำกัด ได้นำข้าวสาร ไปบริจาคเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 66 เวลา 0900 พ.อ.หญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 66 โดย พ.อ.พัฒนศักดิ์ สนธิมโนธรรม ผู้แทนหน่วย กร.ทหาร เป็นผู้รับมอบ เงินจำนวน 10,000.00 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

มอบข้าวสารให้กับสมาชิกสหกรณ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ประจำปี 2566 มีมติเห็นชอบให้จัดหาข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 3,000 ชุด ชุดละ 2 กิโลกรัม รวม 6,000 กิโลกรัม มอบให้กับสมาชิกคนละ 1 ชุด เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 และเพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด เป็นอย่างดีเสมอมา โดยเริ่มมอบข้าวสาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ในวันทำการ เวลา 09.00 –15.30 น. จนกว่าของจะหมด ( กรณีรับแทน โปรดนำบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน (ตัวจริง) ทั้งของสมาชิกและผู้รับแทนมาด้วย…)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค.65 เวลา 0800–1300 พ.อ.ครองพล โลหะชาละ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ ชุดที่ 41 ผู้ตรวจสอบกิจการ , ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ จัดพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริจาคเงินพร้อมสิ่งของให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

เมื่อวันพุธที่ 23 พ.ย.65 เวลา 0800 –1400 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ ZOOM ณ ศูนย์ประชุมและสัมมนา อาคาร 9 ชั้น 9 กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 โดย พล.ต. พีรพงษ์ วิฑิตอมรเวท ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ได้จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566