ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

เรื่อง แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคาระห์ล่วงหน้าประจำปี 2563 (เงินคงสภาพ)