แจ้งสมาชิกทราบ ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่องโครงการจัดชุดรับคำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนอกที่ตั้งสหกรณ์ ในวันอังคารที่ 27 พ.ย.61 เวลา 0900 – 1200 ณ พื้นที่บางซ่อน

แจ้งให้สมาชิกทราบ ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง การแจ้งความจำนงเพื่อรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 หากสมาชิกมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงเลขบัญชีขอให้แจ้งสหกรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ต.ค.61 เมื่อพ้นกำหนดแจ้งการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าสมาชิกยืนยันเลขบัญชีตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย.61

แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

แจ้งสมาชิกทราบ ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่องโครงการจัดชุดรับคำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนอกที่ตั้งสหกรณ์ ในวันอังคารที่ 25 ก.ย.61 เวลา 0900 – 1200 ณ พื้นที่บางซ่อน