ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การฝาก-ถอน และการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

เรื่อง หลักเกณฑ์การฝาก-ถอน และการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 , ผู้ตรวจสอบกิจการ และผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 , ผู้ตรวจสอบกิจการ และผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ขอเรียนเชิญ สมาชิก สอ.บก.ทท.จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 ( ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) ในวันพุธ ที่ 17 พ.ย.64 เวลา 0800 ถึง 1400 น.

 

ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์