การพักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่เกินจำนวนหุ้นสะสมของสมาชิกและสามชิกสมทบเป็นการชั่วคราว

พักชำระหนี้ สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ  พักฉุกเฉิน / พักกู้พิเศษ (หุ้น) นาน 6 เดือน

แจ้งสมาชิกทราบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39/2564 มีมติมอบข้าวสารให้เป็นของขวัญปีใหม่ รับได้ที่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด

ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง คำสั่งและการปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39

เรื่อง คำสั่งและการปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39