สอ.บก.ทท. จำกัด ขอแจ้งให้สมาชิก สอ.บก.ทท.จำกัด มาติดต่อเพื่อดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด ( มหาชน ) (ttb) เลขบัญชีใหม่ เนื่องจาก มีการยุบสาขาบางสาขา ของ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด ( มหาชน ) (ttb) 📌ยกตัวอย่างเช่น สาขาราชดำเนิน เลขบัญชีรหัสสาขา 002 ได้ยุบสาขาไปรวมกับ สาขาสนามเสือป่า ใช้เลขบัญชีรหัสสาขา 046 📌ทำให้ไม่สามารถใช้เลขบัญชีเดิมในการโอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน และหักชำระหนี้รายเดือนของสมาชิก

Read more

ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ได้มีมติเห็นชอบให้การจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 15 – 19 พ.ค. 66 ใช้วิธีการจ่ายเป็นเงินสด

Read more

ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพ[…]

Read more

ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพ[…]

Read more