เรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สอ.บก.ทท.จำกัด ได้จัดทำ Line Official Account ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารข้อความตอบกลับ (ถาม-ตอบ) ในการอำนวยความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบ ดังนั้น สอ.บก.ทท.จำกัด จึงขอแจ้งปิดทำการ Line OpenChat โดยสามารถใช้งานได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.67 เท่านั้น และขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน สามารถสแกน QR CODE ตามที่แนบ เพื่อเริ่มใช้งาน Line Official Account ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

Read more

เรียน สมาชิก สอ.บก.ทท.จำกัด ทุกท่าน สอ.บก.ทท.จำกัด ขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทุนสวัสดิการ เรื่อง “เงินสวัสดิการ (จ่ายครั้งเดียว)” สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และสมาชิกที่ลาออกจากราชการโดยมิได้มีความผิด ประกอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2567 โดยสามารถติดต่อยื่นหลักฐาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวณิชยาพร โทร. 08-6378-5797 หรือตามรายละเอียดที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Read more

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ได้จัดทำโครงการ “เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรของสมาชิก” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้กับสมาชิกฯ ในช่วงเปิดเทอม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2567 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามที่แนบ

Read more

เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ได้จัดทำ “ขั้นตอนการกู้เงินสามัญ งวดประจำเดือน เม.ย.67” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกได้รับทราบข้อมูลการกู้เงินสามัญประจำเดือน ตามข้อมูล 4 รายการที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Read more

สอ.บก.ทท.จำกัด กำหนดการเซ็นค้ำประกันเงินกู้สามัญ ประจำเดือน มี.ค.67 ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มี.ค.67 เวลา 08.30 – 16.30 น. ( ในวันและเวลาทำการ ) โดยสามารถขอรับเอกสารไปให้ผู้ค้ำประกันได้ด้วยตนเอง หมายเหตุ – ผู้ค้ำประกัน ต้อง “เซ็นลายมือชื่อ” ลงในเอกสารให้เหมือนกันทุกฉบับ

Read more

เรียนสมาชิก สอ.บก.ทท. ทุกท่าน เนื่องจาก ห้วงเดือน ก.พ. 67 มีผู้กู้สามัญเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ “ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ” ทางฝ่ายสินเชื่อ สอ.บก.ทท. จำกัด จึงจัดให้มีการเซ็นค้ำประกันเงินกู้สามัญ เป็น “กรณีพิเศษ” ขึ้น โดยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ” ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเซ็นค้ำประกันเงินกู้สามัญ ณ ฝ่ายสินเชื่อ สอ.บก.ทท. จำกัด เท่านั้น โดยสมาชิกทุกท่านที่มีความประสงค์ดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มจาก จนท.ฝ่ายสินเชื่อ พร้อมทั้งดำเนินการตามขัันตอนการค้ำประกันเงินกู้สามัญ

Read more

ขอเชิญชวน สมาชิก สอ.บก.ทท. จำกัด เข้ามาที่ LineOfficialAccount ID @rtarfcoop หรือ สแกนตามภาพ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆและสามารถตอบถามข้อมูลต่างๆกับทางจนท.ฯได้โดยมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

Read more