เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 66 เวลา 0900 พ.อ.หญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 66 โดย พ.อ.พัฒนศักดิ์ สนธิมโนธรรม ผู้แทนหน่วย กร.ทหาร เป็นผู้รับมอบ เงินจำนวน 10,000.00 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 […]

Read more

มอบข้าวสารให้กับสมาชิกสหกรณ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ประจำปี 2566 มีมติเห็นชอบให้จัดหาข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 3,000 ชุด ชุดละ 2 กิโลกรัม รวม 6,000 กิโลกรัม มอบให้กับสมาชิกคนละ 1 ชุด เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 และเพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด เป็นอย่างดีเสมอมา โดยเริ่มมอบข้าวสาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ในวันทำการ เวลา 09.00 –15.30 น. จนกว่าของจะหมด ( กรณีรับแทน โปรดนำบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน (ตัวจริง) ทั้งของสมาชิกและผู้รับแทนมาด้วย…)

คณะกรรมการดำเนินการ […]

Read more

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค.65 เวลา 0800–1300 พ.อ.ครองพล โลหะชาละ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ ชุดที่ 41 ผู้ตรวจสอบกิจการ , ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ จัดพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริจาคเงินพร้อมสิ่งของให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ […]

Read more

เมื่อวันพุธที่ 23 พ.ย.65 เวลา 0800 –1400 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ ZOOM ณ ศูนย์ประชุมและสัมมนา อาคาร 9 ชั้น 9 กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 โดย พล.ต. พีรพงษ์ วิฑิตอมรเวท ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ได้จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 23 พ.[…]

Read more

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.ค.65 พลตรี พีรพงษ์ วิฑิตอมรเวท ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ต้อนรับคุณ สุนทรี ศรีโยธิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และพนักงาน / เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เพื่อรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและโครงสร้างภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก[…]

Read more

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มี.ค.65 โดย พล.ต. อาณัติ ปิ่นรัตนานนท์ รองประธานกรรมการ ( 1 ) และ น.อ. เขมชาต พิทักษ์ธรรม ร.น. กรรมการ สอ.บก.ทท.จำกัด ( ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ) มอบเงินให้กับทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์ ของ น.อ. นิรันดร์ หล่อสุวรรณ สมาชิกที่เสียชีวิตประจำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 […]

Read more

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค.64 เวลา 0800 – 1300 พ.อ.หญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ ชุดที่ 40 ผู้ตรวจสอบกิจการ , ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ จัดพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริจาคเงินพร้อมสิ่งของให้โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ( บ้านเด็กตาบอด พิการซ้ำซ้อน ) ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 39 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ […]

Read more

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ก.ย.64 ฝ่ายจัดการเป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ได้มอบเงินประกันชีวิต / เงินสวัสดิการ / ทุนเรือนหุ้นสะสม ให้กับผู้รับผลประโยชน์ของ ร.ท. นันท์ ศิริวงษ์ สมาชิกที่เสียชีวิตประจำเดือน ก.ย.64

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 […]

Read more

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 เนื่องในโอกาส “ ครบรอบ 38 ปี  วันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ” โดย พล.อ. วิชา  ไผ่เกาะ  ประธานกรรมการดำเนินการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

                 เมื[…]

Read more

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 เวลา 1500 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด โดย พล.ต. วิชา ไผ่เกาะ ประธานกรรมการ จัดบรรยายโครงการปลูกฝังจิตสำนึกในการออม กับการจัดการเงินดี…ชีวีมีสุข ให้กับข้าราชการ รร.ชท.สปท. และ นชท. จำนวน 1,800 นาย ณ ลานเอกประสงค์ รร.ชท.สปท.

Read more