พล.อ. วรยุทธ ด้วงกลัด รองประธานกรรมการ ( 1 ) และ พล.ต. พนม ใจทหาร รองประธานกรรมการ ( 3 ) สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของ บก.ทท. รุ่นทีี่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องบรรยายชั้น 5 อาคาร สน.บก.บก.ทท. เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61

Read more

น.ท.หญิง ณัฐสุดา กรดจำรูญ ร.น. ผู้จัดการ พร้อมคณะฝ่่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการ กองทัพไทย จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการและร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม ( CSR ) โดยเข้าเยี่ยม และเลี้ยงอาหารเย็นผู้สูงอายุ และมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.61 จัดโดย สอ.สส.ทหาร จำกัด สหกรณ์สมาชิกเครือข่าย สหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ

Read more

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 พล.อ.วรยุทธ ด้วงกลัด รองประธานกรรมการ 1 และคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด เข้าเยี่ยชมศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด

Read more