ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด เรื่องแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและให้สมาชิกสมทบที่ต้องพ้นสภาพตามข้อบังคับใหม่ มาติดต่อขอรับเงินทุนเรือนหุ้นสะสมและเงินฝากทุกประเภทคืน

.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

สามารถ download เอกสารแต่ละเดือนได้ที่ link ด้านล่างนี้

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2561

ายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

– รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562