เพื่อดูรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ประจำปี 2561

– ผนวก ก ตารางสรุปจำนวนผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ประจำปี 2561  

1. สลก.บก.ทท.

2. สจร.ทหาร

3. กพ.ทหาร

4. ขว.ทหาร

5. ยก.ทหาร

6. กบ.ทหาร

7. กกส.กห.

8. สปช.ทหาร

9. สตน.ทหาร

10. สบ.ทหาร

11. ยบ.ทหาร

12. กง.ทหาร

13. สส.ทหาร

14./15. รร.ตท. และ รร.ชท. 

16. นทพ.

17. ชด.ทหาร

18. สน.บก.บก.ทท

19. ศตก

20. สธน.ทหาร

21. สยย.ทหาร

22. สสก.ทหาร

23. ศปร

24. ศรภ.

25. สปท

26. ผท.ทหาร

27. กร.ทหาร

28. ศซบ.ทหาร

29. สอ.บก.ทท

30. บำนาญ

31. หน่วยนอก

 

 

 

 

 

 

.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

สามารถ download เอกสารแต่ละเดือนได้ที่ link ด้านล่างนี้

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2561

ายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561