ประกาศอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ ธรรมดา2.75
เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ
- เงินฝากไม่เกิน 10 ล้านบาท3.25
- เงินฝากมากกว่า 10 ล้านบาท ขึ้นไป2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง 22.50
เงินฝากออมทรัพย์ 2 2.00
เงินฝากโครงการสะสมทวีทรัพย์ 1 ปี ( ชะลอการรับฝาก )4.30
เงินฝากโครงการสะสมทวีทรัพย์ 2 ปี ( ชะลอการรับฝาก )4.40
เงินฝากโครงการสะสมทวีทรัพย์ 3 ปี ( ชะลอการรับฝาก )4.50
เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษมั่นคง 3 ปี ( งดรับฝาก )4.30
เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษมั่นคง 5 ปี ( งดรับฝาก )4.50
ออมทรัพย์พิเศษ " รักล้นใจ " ( งดรับฝาก )3.30