ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีบัญชีเงินฝากที่มีชื่อบัญชีต่อด้วยคำว่า ” เพื่อ/และ/หรือ..” มาดำเนินการปรับปรุงบัญชี และให้ดำเนินการปรับโอนเงินฝากในบัญชีที่ไม่ดำเนินการแก้ไขเป็นเงินรอจ่ายคืน

Read more

ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง ให้สมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสมทบ และให้ปรับโอนเงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิกสมทบที่พ้นสภาพเป็นเงินรอจ่ายคืน

Read more