ตารางชำระหนี้เงินกู้สามัญ

ยอดกู้ 10,000 – 1,000,000 บาท 

 

ยอดกู้  1,001,000 – 2,460,000 บาท