คำถามที่พบบ่อย

ฝ่ายธุรการ

สมาชิกสามัญ เป็นข้าราชการ สังกัดในหน่วยกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งหน่วยนั้นไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน หรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์นี้ * ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ.2564 ข้อ 4
สมาชิกสมทบ เป็น เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก หรือเป็นข้าราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเป็นสมาชิกตามข้อ 32 หรือเป็นพนักงานราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งหน่วยนั้นไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน * ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2565 ข้อ 5
Download แบบฟอร์มสมัครสมาชิกในเว็บไซต์www.rtarffsccoop.com หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์ และแนบเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ฯ ( ด้วยตนเองเท่านั้น )
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาใบจ่ายเงินเดือน - ย้อนหลัง จำนวน 6 เดือน ( การเงินหน่วยรับรองสำเนา )
7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด ( มหาชน ) ตามใบจ่ายเงินเดือน
8. สำเนาใบสำคัญการสมรส
9. สำเนาใบสำคัญการหย่า
10. สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
11. สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์
12. กรณีผู้สมัครบรรจุใหม่ต้องแนบคำสั่งบรรจุ หรือสัญญาจ้าง
13.กรณีผู้สมัครปรับย้ายสังกัดหรือหน่วยงานต้องแนบคำสั่งปรับย้าย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 600 บาท ( หกร้อยบาทถ้วน ) โดยหักจากเงินได้รายเดือน
* ตามข้อบังคับ สอ.บก.ทท.จำกัด พ.ศ.2564 หมวด 5 สมาชิก ข้อ 34 , หมวด 6 สมาชิกสมทบ ข้อ 51
(Download แบบฟอร์มใบลาออกได้ที่เว็บไซต์ www.rtarffsccoop.com ) หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์ ยื่นเอกสารที่สหกรณ์ฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด ( มหาชน )
3. การลาออกจากสมาชิกและรับเงินค่าหุ้นก่อนวันสิ้นปีทางบัญชี ( 30 กันยายน ) ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและ/หรือเงินเฉลี่ยคืนในปีที่ออก ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
4. ยื่นเรื่องถึงสหกรณ์ฯ ไม่เกิน วันที่ 20 ของเดือน
* * สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงค์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
* ตามข้อบังคับ สอ.บก.ทท.จำกัด พ.ศ.2564 หมวด 5 สมาชิก ข้อ 41
(Download แบบฟอร์มใบลาออกได้ที่เว็บไซต์ www.rtarffsccoop.com ) หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนาชาต จำกัด ( มหาชน )
ยื่นเอกสารที่สหกรณ์ฯ หรือส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้นเพื่อประสานฝ่ายธุรการ ID Line : 0863785798 และ E-mail : rtarfsccoop@gmail.com
Download แบบฟอร์มการเพิ่มหุ้น ลดหุ้น และงดส่งหุ้นรายเดือนในเว็บไซต์ www.rtarffsccoop.com หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
2. สำเนาใบจ่ายเงินเดือนฉบับปัจจุบัน ( การเงินหน่วยรับรองสำเนา )
3. สมาชิกที่ประสงค์จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ย่อมกระทำได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 3,000.- บาท ( สามพันบาทถ้วน ) ต่อเดือน และจะเพิ่มหุ้นหรือลดหุ้นได้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก
เงินได้รายเดือน ( บาท ) จำนวนหุ้นที่ต้องถือ ( หุ้น )
ไม่เกิน 10,000 บาท 30 หุ้น
ตั้งแต่ 10,001 - 15,000 บาท 40 หุ้น
ตั้งแต่ 15,001 - 20,000 บาท 50 หุ้น
ตั้งแต่ 20,001 - 25,000 บาท 60 หุ้น
ตั้งแต่ 25,001 - 25,000 บาท 70 หุ้น
ตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป 80 หุ้น
* ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2564 ข้อ 5
4. สมาชิก และสมาชิกสมทบถือหุ้นสูงสุดจำนวนใด
สมาชิก สูงสุดไม่เกิน จำนวน 4,000,000 บาท สมาชิกสมทบ สูงสุดไม่เกิน จำนวน 500,000 บาท
* ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2564 ข้อ 6
5. สมาชิกสมทบต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนทุกเดือนต่อสหกรณ์ในอัตราเดือนละไม่ต่ำกว่า 300 บาท แต่ไม่เกินอัตราเดือนละ 1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
* ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2565 ข้อ 7 (3)
6. สมาชิกที่ได้ชำระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นเงินรวมแล้วไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบที่ได้ชำระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 50,000 บาท จะงดชำระค่าหุ้นรายเดือนได้ก็ได้โดยแจ้งคณะกรรมการดำเนินการ
ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2564 ข้อ 8
7. ต้องส่งถึงสหกรณ์ก่อนวันที่ 15 ของเดือน ยื่นเอกสารที่สหกรณ์ฯ
(Download แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ได้ที่เว็บไซต์ www.rtarffsccoop.com) หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของสมาชิก
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอนประโยชน์ทุกรายด้วย
* สมาชิกอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม
* ตามข้อบังคับ สอ.บก.ทท.จำกัด พ.ศ.2564 หมวด 5 สมาชิก ข้อ 39
ยื่นเอกสารได้ที่สหกรณ์ฯ ( ยื่นด้วยตนเองเท่านั้น )
(Download แบบฟอร์มใบลาออกได้ที่เว็บไซต์ www.rtarffsccoop.com ) หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
2. สำเนาคำสั่งเลื่อนยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร / นายทหารชั้นประทวน หรือคำสั่งแต่งตั้งรับราชการทหาร
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ( ถ้ามี )
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
ยื่นเอกที่สหกรณ์ฯ ส่งไลน์ฝ่ายธุรการ 0863785798 และ E-mail : rtarfsccoop@gmail.com
* กรณีเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลำเนา สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามข้อบังคับ สอ.บก.ทท.จำกัด พ.ศ.2564 หมวด 5 สมาชิก ข้อ 38
(Download แบบฟอร์มใบลาออกได้ที่เว็บไซต์ www.rtarffsccoop.com ) หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
** ยื่นการขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ในกรณี ปปช. , ยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคาร , รับรองการลาออก , รับรองการเป็นสมาชิก , โอนย้านไปสังกัดอื่น , รับรองเดินทางไปต่างประเทศ ขอ (VISA) และอื่น ๆ
ยื่นเอกที่สหกรณ์ฯ ส่งไลน์ฝ่ายธุรการ 0863785798 และ E-mail : rtarfsccoop@gmail.com

ฝ่ายการเงิน

1. บัญชีออมทรัพย์ธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ฝากเดือนละ ไม่เกิน 20,000 บาท ดอกเบี้ย 2.50 % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง สิ้นเดือน มี.ค.และ ก.ย. ดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต ของสมาชิก สำหรับยอดเงินฝากสมาชิกเกิน 5,000,000 บาท และสมาชิกสมทบเกิน 1,000,000 บาท หรือมียอดเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 10,000,000 บาท สำหรับสมาชิก และ 2,000,000 บาท สำหรับสมาชิกสมทบ
** ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2555
** ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสมาชิกสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค.65
** ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การฝาก - ถอนเงิน และการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย.65

2. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากเดือนละ ไม่เกิน 25,000 บาท ดอกเบี้ย 3.00 % ต่อปี สำหรับเงินฝากไม่เกิน 5,000,000 บาท เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 1.50 % จ่ายดอกเบี้ยปีละ 3 ครั้ง สิ้นเดือน ม.ค. , พ.ค. และ ก.ย. ดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต ของสมาชิก
** ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2562
** ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสมาชิกสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค.65
** ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การฝาก - ถอนเงิน และการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย.65

3. บัญชีออมทรัพย์ 2 เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากเดือนละ ไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี เมื่อรวมยอดเงินในบัญชีต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท ถอนก่อนครบ 3 เดือนจะไม่ได้รับดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง สิ้นเดือน มี.ค. และ ก.ย. ดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต ของสมาชิก
* โครงการเงินฝาก ออมทรัพย์ 2 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62
* ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสมาชิกสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค.65
* ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การฝาก - ถอนเงิน และการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย.65

4. บัญชีเงินฝากประจำ “เปี่ยมสุข” เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ฝากเดือนละ 500 – 3,000 บาท เท่ากันทุก ๆ เดือน ฝากไม่เกินวันที่ 5 ของแต่ละเดือน สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากก่อนวันที่ 11 เม.ย.65 ดอกเบี้ย 4.00 % ระยะฝากเงิน 24 เดือน และสมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.65 ดอกเบี้ย 3.50 % ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด คิดดอกเบี้ยอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ปิดบัญชีก่อนครบ 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 24 เดือน ( ระยะเวลาโครงการ ต.ค.64 – ก.ย.65 )
* ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง เงินฝากประจำเปี่ยมสุข ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย.64
* ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การฝาก - ถอนเงิน และการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย.65
สมาชิกเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมาด้วยตนเอง และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ติดต่อฝ่ายการเงิน
* ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2555 และว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2562 หมวด 2
1. โอนได้ โดยการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ท และแจ้งรายการโอนไปที่ไลน์ฝ่ายการเงิน 0863785797 แจ้งเลขสมาขิก ยศ - ชื่อ - สกุล พร้อมเล่มเงินฝากแต่ละประเภทที่โอนเข้ามาฝาก
2. สามารถฝากเงินสดหน้าเค้าเตอร์การเงิน
1 . ออมทรัพย์พิเศษถอนได้เดือนละครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปมีธรรมเนียมในการถอน 0.5 % ของยอดเงินที่ถอนในแต่ละครั้ง
2. การถอนเงินตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3,000,000 ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการหากจะยกเลิกหรือลดจำนวนยอดหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการถอนเงินฝากตามที่แจ้งไว้จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
3. การถอนเงินตั้งแต่ 3,000,000 ขึ้นไปต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันทำการหากจะยกเลิกหรือลดจำนวนยอดหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการถอนเงินฝากตามที่แจ้งไว้จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
* กรณีถ้าเกินวันที่แจ้งถอนไม่มาตามกำหนดสหกรณ์จะถอนเงินอัตโนมัติเพื่อรอจ่ายคืนให้กับสมาชิก *
* ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การฝาก - ถอนเงิน และการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย.65

ฝ่ายสินเชื่อ

ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือน (เป็นไปตามมติคณะกรรมการเงินกู้)
2.1 บรรจุรับราชการเกิน 6 เดือน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่า ของเงินได้รายเดือน ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 180 งวด
2.2 บรรจุรับราชการเกิน 2 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่า ของเงินได้รายเดือน ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 240 งวด
2.3 บรรจุรับราชการเกิน 5 ปี ขึ้นไป กู้เงินสามัญได้ไม่เกินวงเงิน 70 เท่า ของเงินได้รายเดือน ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 240 งวด
2.4 พนักงานราชการ กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 36 งวด และไม่เกินระยะเวลาสัญญาจ้าง
** ดอกเบี้ยร้อยละ 5.30 % ต่อปี เริ่ม 1 มิ.ย.64 คนค้ำต้องมาเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่และกรรมการเท่านั้น **
1. จำนวนเงินกู้ 10,000 - 500,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า 2 คน มีเงินเดือนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท หักหุ้นสะสม 10 %
2. จำนวนเงินกู้ 500,001 - 1,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า 3 คน มีเงินเดือนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 45,000 บาท หักหุ้นสะสม 13 %
3. จำนวนเงินกู้ 1,000,001 - 1,500,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า 4 คน มีเงินเดือนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 60,000 บาท หักหุ้นสะสม 15 %
4. จำนวนเงินกู้ 1,500,001 - 2,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า 5 คน มีเงินเดือนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 70,000 บาท หักหุ้นสะสม 18 %
5. จำนวนเงินกู้ 2,000,001 - 2,435,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า 5 คน มีเงินเดือนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 70,000 บาท หักหุ้นสะสม 19 % ยอดสูงสุด 2,435,000 บาท ชำระไม่เกิน 240 งวด ไม่เกินอายุ 60 ปี
** ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2564
กู้ได้ 90 % ของหุ้น กู้ได้ไม่เกิน 210,000 บาท ผ่อนชำไม่เกิน 14 งวด จะลดลงปีละ 1 งวด ทุก ๆ 1 ต.ค. จนกว่าจะคงเหลือ 12 งวด
** ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565
ไม่เกินวันที่ 6 ของทุกเดือน (ไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือน)
1. กู้สามัญ 5.30 %
2. กู้ฉุกเฉิน 5.30 %
3. กู้เงินฝาก 5.20 %
4. กู้ทุนเรือนหุ้น 5.20 %
5. กู้พิเศษที่ดิน 5.30 %
** ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ค.64
1. ใบคำนวณ
2. คำขอกู้
3. สลิปเงินเดือน 2 เดือน (การเงินหน่วยเซ็นรับรอง)
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
* ตามเอกสารคำขอกู้ *
ไม่เกิน 27 ของเดือน และไม่เกินสิ้นเดือน
กู้ทุนเรือนหุ้น 90 % เงินเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท
กรณีมีหนี้สามัญ กู้ได้ไม่เกิน 70 % ของทุนเรือนหุ้น เงินเดือนติดสลิปไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท

ฝ่ายบัญชี

หลังจากทำส่งหักไปแล้วถ้าสมาชิกมาชำระหนี้ทั้งหมดยังคงหักอยู่แต่จะคืนให้หลังจากการเงินหน่วยส่งยอดชำระหนี้มาให้สหกรณ์แล้ว โดยการโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
สมาชิกสามารถเข้ามาขอพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือนได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ( น.ส. เบญญาภาฯ ) ภายในสำนักงานสหกรณ์ ( วันและเวลาทำการ )

สวัสดิการ

1.1 ค่าทำศพเบื้องต้น รายละ 20,000 บาท พร้อมพวงหรีด รายละ 1,000 บาท จ่ายให้ทันทีเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน
1.2 สวัสดิการเป็นเงิน 2 เท่า ของมูลค่าหุ้นสะสมแต่ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท และไม่เกิน 50,000 บาท
1.3 ประกันชีวิต กลุ่ม จำนวน 3 กรมธรรม์ สหกรณ์ซื้อให้สมาชิก จำนวน 2 กรมธรรม์ และสมาชิกซื้อ 1 กรมธรรม์ กรมธรรม์ละ 100,000 บาท รวมประกันชีวิต จำนวน 300,000 บาท
ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561 ข้อ 6
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเงิน 086-378-5797 (ในวันและเวลาทำการ)
อายุการเป็นสมาชิก 5 ปี รับสวัสดิการ 5,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 6 - 10 ปี รับสวัสดิการ 7,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 11 - 15 ปี รับสวัสดิการ 8,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 16 - 20 ปี รับสวัสดิการ 9,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 21 - 25 ปี รับสวัสดิการ 10,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 26 - 30 ปี รับสวัสดิการ 15,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 31 ปี ขึ้นไป รับสวัสดิการ 20,000 บาท
* หมายเหตุ การนับระยะเวลาให้นับเป็นเดือน หากเป็นสมาชิกสหกรณ์เกิน 6 เดือน ให้นับอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี
* ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561 ข้อ 8
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเงิน 086-378-5797 (ในวันและเวลาทำการ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอท. / สส.ชสอ. / สส.สท.)

ตามประกาศจากสมาคม ( ทุกเดือน )
ตามประกาศจากสมาคม ปี 2565 สสอท. / สส.ชสอ. รับอายุไม่เกิน 55 ปี ( ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2510 เป็นต้นไป ) สส.สท. รับอายุไม่เกิน 70 ปี
สถานพยาบาลของรัฐ หรือ สำนักงานแพทย์ ( ตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนด )
หักจากเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี โดยประมาณ สสอท. จำนวน 4,500 บาท / สส.ชสอ. จำนวน 4,800 บาท / สส.สท. จำนวน 12,000 บาท ) กรณีปันผลเฉลี่ยคืนไม่พอหักให้สมาชิกนำส่งที่สหกรณ์
สามารถสมัครได้ ( สสอท. สมาชิกสมัครเป็นสมาชิกก่อน จึงสามารถนำครอบครัวมาสมัครได้ / สส.ชสอ. / สส.สท. สมัครพร้อมกับสมาชิกได้ )