คำถามที่พบบ่อย

ฝ่ายธุรการ

สมาชิกสามัญ เป็นข้าราชการ สังกัดในหน่วยกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งหน่วยนั้นไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน หรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์นี้ * ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ.2564 ข้อ 4
สมาชิกสมทบ เป็น เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก หรือเป็นข้าราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเป็นสมาชิกตามข้อ 32 หรือเป็นพนักงานราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งหน่วยนั้นไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน * ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2565 ข้อ 5
Download แบบฟอร์มสมัครสมาชิกในเว็บไซต์www.rtarffsccoop.com หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์ และแนบเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ฯ ( ด้วยตนเองเท่านั้น )
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาใบจ่ายเงินเดือน - ย้อนหลัง จำนวน 6 เดือน ( การเงินหน่วยรับรองสำเนา )
7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด ( มหาชน ) ตามใบจ่ายเงินเดือน
8. สำเนาใบสำคัญการสมรส
9. สำเนาใบสำคัญการหย่า
10. สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
11. สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์
12. กรณีผู้สมัครบรรจุใหม่ต้องแนบคำสั่งบรรจุ หรือสัญญาจ้าง
13.กรณีผู้สมัครปรับย้ายสังกัดหรือหน่วยงานต้องแนบคำสั่งปรับย้าย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 600 บาท ( หกร้อยบาทถ้วน ) โดยหักจากเงินได้รายเดือน
* ตามข้อบังคับ สอ.บก.ทท.จำกัด พ.ศ.2564 หมวด 5 สมาชิก ข้อ 34 , หมวด 6 สมาชิกสมทบ ข้อ 51
(Download แบบฟอร์มใบลาออกได้ที่เว็บไซต์ www.rtarffsccoop.com ) หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์ ยื่นเอกสารที่สหกรณ์ฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด ( มหาชน )
3. การลาออกจากสมาชิกและรับเงินค่าหุ้นก่อนวันสิ้นปีทางบัญชี ( 30 กันยายน ) ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและ/หรือเงินเฉลี่ยคืนในปีที่ออก ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
4. ยื่นเรื่องถึงสหกรณ์ฯ ไม่เกิน วันที่ 20 ของเดือน
* * สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงค์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
* ตามข้อบังคับ สอ.บก.ทท.จำกัด พ.ศ.2564 หมวด 5 สมาชิก ข้อ 41
(Download แบบฟอร์มใบลาออกได้ที่เว็บไซต์ www.rtarffsccoop.com ) หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนาชาต จำกัด ( มหาชน )
ยื่นเอกสารที่สหกรณ์ฯ หรือส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้นเพื่อประสานฝ่ายธุรการ ID Line : 0863785798 และ E-mail : rtarfsccoop@gmail.com
Download แบบฟอร์มการเพิ่มหุ้น ลดหุ้น และงดส่งหุ้นรายเดือนในเว็บไซต์ www.rtarffsccoop.com หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
2. สำเนาใบจ่ายเงินเดือนฉบับปัจจุบัน ( การเงินหน่วยรับรองสำเนา )
3. สมาชิกที่ประสงค์จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ย่อมกระทำได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 3,000.- บาท ( สามพันบาทถ้วน ) ต่อเดือน และจะเพิ่มหุ้นหรือลดหุ้นได้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก
เงินได้รายเดือน ( บาท ) จำนวนหุ้นที่ต้องถือ ( หุ้น )
ไม่เกิน 10,000 บาท 30 หุ้น
ตั้งแต่ 10,001 - 15,000 บาท 40 หุ้น
ตั้งแต่ 15,001 - 20,000 บาท 50 หุ้น
ตั้งแต่ 20,001 - 25,000 บาท 60 หุ้น
ตั้งแต่ 25,001 - 25,000 บาท 70 หุ้น
ตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป 80 หุ้น
* ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2564 ข้อ 5
4. สมาชิก และสมาชิกสมทบถือหุ้นสูงสุดจำนวนใด
สมาชิก สูงสุดไม่เกิน จำนวน 4,000,000 บาท สมาชิกสมทบ สูงสุดไม่เกิน จำนวน 500,000 บาท
* ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2564 ข้อ 6
5. สมาชิกสมทบต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนทุกเดือนต่อสหกรณ์ในอัตราเดือนละไม่ต่ำกว่า 300 บาท แต่ไม่เกินอัตราเดือนละ 1,000 บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )
* ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2565 ข้อ 7 (3)
6. สมาชิกที่ได้ชำระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นเงินรวมแล้วไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบที่ได้ชำระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 50,000 บาท จะงดชำระค่าหุ้นรายเดือนได้ก็ได้โดยแจ้งคณะกรรมการดำเนินการ
ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2564 ข้อ 8
7. ต้องส่งถึงสหกรณ์ก่อนวันที่ 15 ของเดือน ยื่นเอกสารที่สหกรณ์ฯ
(Download แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ได้ที่เว็บไซต์ www.rtarffsccoop.com) หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของสมาชิก
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอนประโยชน์ทุกรายด้วย
* สมาชิกอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม
* ตามข้อบังคับ สอ.บก.ทท.จำกัด พ.ศ.2564 หมวด 5 สมาชิก ข้อ 39
ยื่นเอกสารได้ที่สหกรณ์ฯ ( ยื่นด้วยตนเองเท่านั้น )
(Download แบบฟอร์มใบลาออกได้ที่เว็บไซต์ www.rtarffsccoop.com ) หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
2. สำเนาคำสั่งเลื่อนยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร / นายทหารชั้นประทวน หรือคำสั่งแต่งตั้งรับราชการทหาร
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ( ถ้ามี )
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
ยื่นเอกที่สหกรณ์ฯ ส่งไลน์ฝ่ายธุรการ 0863785798 และ E-mail : rtarfsccoop@gmail.com
* กรณีเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลำเนา สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามข้อบังคับ สอ.บก.ทท.จำกัด พ.ศ.2564 หมวด 5 สมาชิก ข้อ 38
(Download แบบฟอร์มใบลาออกได้ที่เว็บไซต์ www.rtarffsccoop.com ) หรือขอรับแบบฟอร์มที่สหกรณ์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
** ยื่นการขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ในกรณี ปปช. , ยื่นกู้สินเชื่อกับธนาคาร , รับรองการลาออก , รับรองการเป็นสมาชิก , โอนย้านไปสังกัดอื่น , รับรองเดินทางไปต่างประเทศ ขอ (VISA) และอื่น ๆ
ยื่นเอกที่สหกรณ์ฯ ส่งไลน์ฝ่ายธุรการ 0863785798 และ E-mail : rtarfsccoop@gmail.com

ฝ่ายการเงิน

1. บัญชีออมทรัพย์ธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ฝากเดือนละ ไม่เกิน 20,000 บาท ดอกเบี้ย 2.40 % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง สิ้นเดือน มี.ค.และ ก.ย. ดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต ของสมาชิก สำหรับยอดเงินฝากสมาชิกเกิน 5,000,000 บาท และสมาชิกสมทบเกิน 1,000,000 บาท หรือมียอดเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 10,000,000 บาท สำหรับสมาชิก และ 2,000,000 บาท สำหรับสมาชิกสมทบ

2. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากเดือนละ ไม่เกิน 25,000 บาท ดอกเบี้ย 2.90 % ต่อปี สำหรับเงินฝากไม่เกิน 5,000,000 บาท เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 1.40 % จ่ายดอกเบี้ยปีละ 3 ครั้ง สิ้นเดือน ม.ค. , พ.ค. และ ก.ย. ดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต ของสมาชิก

3. บัญชีออมทรัพย์ 2 เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากเดือนละ ไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 1.90 % ต่อปี เมื่อรวมยอดเงินในบัญชีต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท ถอนก่อนครบ 3 เดือนจะไม่ได้รับดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง สิ้นเดือน มี.ค. และ ก.ย. ดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต ของสมาชิก

4. บัญชีเงินฝากประจำ “เปี่ยมสุข” เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ฝากเดือนละ 500 – 3,000 บาท เท่ากันทุก ๆ เดือน ฝากไม่เกินวันที่ 5 ของแต่ละเดือน สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากก่อนวันที่ 11 เม.ย.65 ดอกเบี้ย 4.00 % ระยะฝากเงิน 24 เดือน และสมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.65 ดอกเบี้ย 3.50 % ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด คิดดอกเบี้ยอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ปิดบัญชีก่อนครบ 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 24 เดือน ( ระยะเวลาโครงการ ต.ค.64 – ก.ย.65 )
สมาชิกเปิดบัญชีครั้งแรกต้องมาด้วยตนเอง และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ติดต่อฝ่ายการเงิน
* ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2555 และว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2562 หมวด 2
1. โอนได้ โดยการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ท และแจ้งรายการโอนไปที่ไลน์ฝ่ายการเงิน 0863785797 แจ้งเลขสมาขิก ยศ - ชื่อ - สกุล พร้อมเล่มเงินฝากแต่ละประเภทที่โอนเข้ามาฝาก
2. สามารถฝากเงินสดหน้าเค้าเตอร์การเงิน
1 . ออมทรัพย์พิเศษถอนได้เดือนละครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปมีธรรมเนียมในการถอน 0.5 % ของยอดเงินที่ถอนในแต่ละครั้ง
2. การถอนเงินตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3,000,000 ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการหากจะยกเลิกหรือลดจำนวนยอดหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการถอนเงินฝากตามที่แจ้งไว้จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
3. การถอนเงินตั้งแต่ 3,000,000 ขึ้นไปต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันทำการหากจะยกเลิกหรือลดจำนวนยอดหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการถอนเงินฝากตามที่แจ้งไว้จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
* กรณีถ้าเกินวันที่แจ้งถอนไม่มาตามกำหนดสหกรณ์จะถอนเงินอัตโนมัติเพื่อรอจ่ายคืนให้กับสมาชิก *
* ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การฝาก - ถอนเงิน และการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย.65

ฝ่ายสินเชื่อ

ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือน (เป็นไปตามมติคณะกรรมการเงินกู้)
2.1 บรรจุรับราชการเกิน 6 เดือน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่า ของเงินได้รายเดือน ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 180 งวด
2.2 บรรจุรับราชการเกิน 2 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่า ของเงินได้รายเดือน ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 240 งวด
2.3 บรรจุรับราชการเกิน 5 ปี ขึ้นไป กู้เงินสามัญได้ไม่เกินวงเงิน 70 เท่า ของเงินได้รายเดือน ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 240 งวด
2.4 พนักงานราชการ กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 36 งวด และไม่เกินระยะเวลาสัญญาจ้าง
** ดอกเบี้ยร้อยละ 5.10 % ต่อปี คนค้ำต้องมาเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น **
1. จำนวนเงินกู้ 10,000 - 500,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า 3 คน มีเงินเดือนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
2. จำนวนเงินกู้ 500,001 - 1,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า 4 คน มีเงินเดือนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 55,000 บาท
3. จำนวนเงินกู้ 1,000,001 - 1,500,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า 5 คน มีเงินเดือนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 70,000 บาท
4. จำนวนเงินกู้ 1,500,001 - 2,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า 6 คน มีเงินเดือนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 85,000 บาท
5. จำนวนเงินกู้ 2,000,001 - 2,385,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า 6 คน มีเงินเดือนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 85,000 บาท ณ ต.ค.66 ยอดสูงสุด 2,385,000 บาท ชำระไม่เกิน 240 งวด ไม่เกินอายุ 60 ปี
** ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2566
กู้ได้ 90 % ของหุ้น กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนชำไม่เกิน 12 งวด ตั้งแต่ ต.ค.66 เป็นต้น
** ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565
ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน (ไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือน)
1. กู้สามัญ 5.10 %
2. กู้ฉุกเฉิน 5.30 %
3. กู้เงินฝาก 5.20 %
4. กู้ทุนเรือนหุ้น 5.20 %
5. กู้พิเศษที่ดิน 5.30 %
** ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ค.66
1. ใบคำนวณ
2. คำขอกู้
3. สลิปเงินเดือน 2 เดือน (การเงินหน่วยเซ็นรับรอง)
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
* ตามเอกสารคำขอกู้ *
ไม่เกิน 27 ของเดือน และไม่เกินสิ้นเดือน
กู้ทุนเรือนหุ้น 90 % เงินเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท
กรณีมีหนี้สามัญ กู้ได้ไม่เกิน 70 % ของทุนเรือนหุ้น เงินเดือนติดสลิปไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท
กู้เงินฝากได้ไม่เกิน 90 % ของจำนวนเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ฝ่ายบัญชี

หลังจากทำส่งหักไปแล้วถ้าสมาชิกมาชำระหนี้ทั้งหมดยังคงหักอยู่แต่จะคืนให้หลังจากการเงินหน่วยส่งยอดชำระหนี้มาให้สหกรณ์แล้ว โดยการโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของสมาชิก
สมาชิกสามารถเข้ามาขอพิมพ์ใบเสร็จประจำเดือนได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ( น.ส. เบญญาภาฯ ) ภายในสำนักงานสหกรณ์ ( วันและเวลาทำการ )

สวัสดิการ

1.1 ค่าทำศพเบื้องต้น รายละ 20,000 บาท พร้อมพวงหรีด รายละ 1,000 บาท จ่ายให้ทันทีเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน
1.2 สวัสดิการเป็นเงิน 2 เท่า ของมูลค่าหุ้นสะสมแต่ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท และไม่เกิน 50,000 บาท
1.3 ประกันชีวิต กลุ่ม จำนวน 3 กรมธรรม์ สหกรณ์ซื้อให้สมาชิก จำนวน 2 กรมธรรม์ และสมาชิกซื้อ 1 กรมธรรม์ กรมธรรม์ละ 100,000 บาท รวมประกันชีวิต จำนวน 300,000 บาท
ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561 ข้อ 6
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเงิน 086-378-5797 (ในวันและเวลาทำการ)
อายุการเป็นสมาชิก 5 ปี รับสวัสดิการ 5,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 6 - 10 ปี รับสวัสดิการ 7,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 11 - 15 ปี รับสวัสดิการ 8,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 16 - 20 ปี รับสวัสดิการ 9,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 21 - 25 ปี รับสวัสดิการ 10,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 26 - 30 ปี รับสวัสดิการ 15,000 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 31 ปี ขึ้นไป รับสวัสดิการ 20,000 บาท
* หมายเหตุ การนับระยะเวลาให้นับเป็นเดือน หากเป็นสมาชิกสหกรณ์เกิน 6 เดือน ให้นับอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี
* ระเบียบ สอ.บก.ทท.จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561 ข้อ 8
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการเงิน 086-378-5797 (ในวันและเวลาทำการ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอท. / สส.ชสอ. / สส.สท.)

ตามประกาศจากสมาคม ( ทุกเดือน )
ตามประกาศจากสมาคม ปี 2565 สสอท. / สส.ชสอ. รับอายุไม่เกิน 55 ปี ( ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2510 เป็นต้นไป ) สส.สท. รับอายุไม่เกิน 70 ปี
สถานพยาบาลของรัฐ หรือ สำนักงานแพทย์ ( ตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนด )
หักจากเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี โดยประมาณ สสอท. จำนวน 4,500 บาท / สส.ชสอ. จำนวน 4,800 บาท / สส.สท. จำนวน 12,000 บาท ) กรณีปันผลเฉลี่ยคืนไม่พอหักให้สมาชิกนำส่งที่สหกรณ์
สามารถสมัครได้ ( สสอท. สมาชิกสมัครเป็นสมาชิกก่อน จึงสามารถนำครอบครัวมาสมัครได้ / สส.ชสอ. / สส.สท. สมัครพร้อมกับสมาชิกได้ )