นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA : Personal Data Protection Act)
“กรุณารับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของสหกรณ์ฯ อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่สหกรณ์ฯเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน สหกรณ์ฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยสหกรณ์ฯจะรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ”

เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ( Cookies Policy )
– เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี
เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้สมัครงาน
เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง
แบบคำร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล