คำสั่ง สอ.บก.ทท.จำกัด ที่ 56/66 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42