คำสั่ง สอ.บก.ทท.จำกัด ที่ 57/66 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 42