คำสั่ง สอ.บก.ทท.จำกัด ที่ 58/66 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 42