คำสั่ง สอ.บก.ทท.จำกัด ที่61/66 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาแทนผู้จัดการ