คำสั่ง สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 41