แจ้งสมาชิกทราบ ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่องโครงการจัดชุดรับคำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนอกที่ตั้งสหกรณ์ ในวันที่ 22 ก.พ.61 เวลา 0900 – 1200 ณ พื้นที่บางซ่อน