แจ้งสมาชิกทราบ ประกาศ สอ.บก.ทท. จำกัด เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการในเรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษมั่นคง ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค.61