ประกาศ คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 เรื่อง ผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563