ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ได้มีมติเห็นชอบให้การจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 15 – 19 พ.ค. 66 ใช้วิธีการจ่ายเป็นเงินสด