ประกาศ สอ.บก.ทท.จำกัด เรื่อง รับสมัครข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 มี.ค.67