มอบข้าวสารให้กับสมาชิกสหกรณ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ประจำปี 2566 มีมติเห็นชอบให้จัดหาข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 3,000 ชุด ชุดละ 2 กิโลกรัม รวม 6,000 กิโลกรัม มอบให้กับสมาชิกคนละ 1 ชุด เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 และเพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด เป็นอย่างดีเสมอมา โดยเริ่มมอบข้าวสาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ในวันทำการ เวลา 09.00 –15.30 น. จนกว่าของจะหมด ( กรณีรับแทน โปรดนำบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน (ตัวจริง) ทั้งของสมาชิกและผู้รับแทนมาด้วย…)

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ประจำปี 2566 มีมติเห็นชอบให้จัดหาข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 3,000 ชุด ชุดละ 2 กิโลกรัม รวม 6,000 กิโลกรัม มอบให้กับสมาชิกคนละ 1 ชุด เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 และเพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด เป็นอย่างดีเสมอมา โดยเริ่มมอบข้าวสาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ในวันทำการ เวลา 09.00 –15.30 น. จนกว่าของจะหมด ( กรณีรับแทน โปรดนำบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน (ตัวจริง) ทั้งของสมาชิกและผู้รับแทนมาด้วย…)