เรียนสมาชิก สอ.บก.ทท. ทุกท่าน เนื่องจาก ห้วงเดือน ก.พ. 67 มีผู้กู้สามัญเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ “ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ” ทางฝ่ายสินเชื่อ สอ.บก.ทท. จำกัด จึงจัดให้มีการเซ็นค้ำประกันเงินกู้สามัญ เป็น “กรณีพิเศษ” ขึ้น โดยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ” ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเซ็นค้ำประกันเงินกู้สามัญ ณ ฝ่ายสินเชื่อ สอ.บก.ทท. จำกัด เท่านั้น โดยสมาชิกทุกท่านที่มีความประสงค์ดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มจาก จนท.ฝ่ายสินเชื่อ พร้อมทั้งดำเนินการตามขัันตอนการค้ำประกันเงินกู้สามัญ