เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0800–1400 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 โดยมี พลตรี สุวัฒน์ พิศุทธ์นรนันท์ รองประธานกรรมการ ทำการแทนประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ได้จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 และคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0800–1400 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 โดยมี พลตรี สุวัฒน์ พิศุทธ์นรนันท์ รองประธานกรรมการ ทำการแทนประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ได้จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 และคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567