เมื่อวันพุธที่ 23 พ.ย.65 เวลา 0800 –1400 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ ZOOM ณ ศูนย์ประชุมและสัมมนา อาคาร 9 ชั้น 9 กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 โดย พล.ต. พีรพงษ์ วิฑิตอมรเวท ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ได้จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 23 พ.ย.65 เวลา 0800 –1400 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ ZOOM ณ ศูนย์ประชุมและสัมมนา อาคาร 9 ชั้น 9 กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 โดย พล.ต. พีรพงษ์ วิฑิตอมรเวท ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ได้จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566