เรียน สมาชิก สอ.บก.ทท.จำกัด สหกรณ์ได้จัดส่ง หนังสือยืนยันการถือหุ้น – หนี้ – เงินฝาก ให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว