เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์